Algemene voorwaarden

BigOne besteedt bij het verzamelen van informatie op de website veel aandacht aan de juistheid en volledigheid van deze informatie.
BigOne kan geen garantie geven dat de informatie, zoals afgebeeld op uw beeldscherm, voor 100% actueel, correct en volledig is.

Tevens kan geen garantie worden gegeven dat de aangeboden producten en diensten immer beschikbaar zijn en tegen dezelfde voorwaarden worden aangeboden.
Het auteursrecht op de inhoud, de vormgeving, het beeld en de programmatuur van deze site komt toe aan BigOne.

BigOne is op geen enkele wijze verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten en onvolkomenheden in de verstrekte informatie, waaronder maar niet beperkt tot transmissiefouten, en voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

 

1. TOEPASSINGSVOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle overgemaakte orders en opdrachten. De klant wordt geacht ze te aanvaarden door het enkel feit van zijn bestelling.
Afwijkingen van deze voorwaarden zelfs indien vermeld op documenten uitgaande van de klant of van onze vertegenwoordigers, zijn alleen aan ons tegenstelbaar wanneer zij door ons werden bevestigd. Zelfs dan blijven voor al de overige punten deze algemene voorwaarden van kracht. Deze voorwaarden hebben voorrang op eventuele voorwaarden van de medecontractant. Voorwaarden overeengekomen op schriftelijke wijze in specifieke koop- en onderhoudscontracten van BigOne zullen steeds voorrang hebben in zoverre dat ze afwijken van de hier omschreven voorwaarden.

 

2. OFFERTE EN ORDERBEVESTIGING

Tenzij schriftelijk anders is vermeld, gelden onze offertes slechts ten titel van inlichting. Elk overgemaakt order verbindt de klant, doch verbindt ons slechts na schriftelijke bevestiging ervan. Eventuele of beweerde onjuistheden in onze orderbevestiging dienen, op straf van verval, schriftelijk kenbaar gemaakt te worden binnen de 5 dagen van deze bevestiging.

 

3. BESCHRIJVINGEN, ENZ.

Tenzij schriftelijk anders is bedongen gelden onze gegevens slechts als benaderende beschrijving van onze producten en kunnen eventuele afwijkingen ervan, van welke aard ook nooit door de koper/huurder ingeroepen worden om hetzij de afneming of de betaling te weigeren, hetzij de verbreking of schadevergoeding te vorderen. Evenzo kunnen wij behoudens andersluidende en schriftelijke overeenkomst, niet aansprakelijk gesteld worden wegens de eventuele ongeschiktheid van onze producten voor de speciale doeleinden waartoe ze door de koper/huurder bestemd werden.

 

4. LEVERINGSTERMIJNEN

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de door ons opgegeven leveringstermijnen steeds benaderend doch nooit bindend. Zelfs in dit laatste geval kan, behoudens grove fout in onze hoofde, vertraging in de levering slechts dan aanleiding geven tot schadevergoeding indien deze op voorhand en schriftelijk overeengekomen wordt. Zelfs indien onder beding van schadevergoeding een bindende leveringstermijn overeengekomen werd, zullen wij in geval van buitengewone omstandigheden, zoals oorlog, oorlogsgevaar, onlusten, brand of andere vernietigingen, gehele of gedeeltelijke stagnatie in het vervoerapparaat, ziekte onder ons personeel of werknemersschaarste in het algemeen, werkstaking in ons bedrijf of elders, bedrijfsstoornis of mislukking van de productie, tekortkoming door onze onderleveranciers. enz. deze opsomming zijnde niet beperkend, steeds het recht hebben hetzij de levering op te schorten totdat de bedoelde omstandigheden een eind genomen hebben mits nadien binnen de overeengekomen termijn te leveren, hetzij aan de verkoop/verhuur te verzaken, zonder dat noch in het ene noch in het andere geval de koper/huurder enigerlei recht op schadevergoeding zal kunnen laten gelden en slechts recht zal hebben op teruggave van het voorschot, zonder intresten.

 

5. TRANSPORT, RISICO EN AFNEMING

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen gebeuren al onze leveringen steeds af depot en is het transport steeds voor rekening en risico van de medecontractant. Tenzij schriftelijk een andere termijn is bedongen. moeten de gekochte goederen worden afgenomen ten laatste 8 dagen na terbeschikkingstelling. Is dit niet binnen deze of de bijzonder bedongen termijn gebeurd zijn wij gerechtigd na ingebrekestelling naar onze keuze, hetzij de verkochte goederen te factureren en er betaling van te vorderen, hetzij de verkoop van rechtswege als ontbonden te beschouwen. In het eerste geval zullen de goederen, voor rekening en risico van de koper, bij ons of bij derden opgeslagen worden en zullen wij gerechtigd zijn, behalve de koopprijs, alle uit deze maatregel voortvloeiende kosten aan de koper in rekening te brengen. In het tweede geval zal de koper ons een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 30 % van het bedrag van de verkoop. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen vangt de huur aan en neemt een einde op de vermelde datum mits teruggave van al de goederen aan de verhuurder op depot.

 

6. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Eigendom van de geleverde goederen gaat eerst op de koper over nadat deze aan ons al het door hem uit oorzaak van deze levering verschuldigde, met inbegrip van de eventuele kosten, rente en penaliteit, heeft voldaan. De koper kan derhalve over de nog niet volledig betaalde goederen op geen enkele wijze beschikken, maar, in het bijzonder kan hij ze niet aan derden in onderpand geven of in eigendom overdragen.

 

7. STELLEN VAN ZEKERHEID EN SCHORSING VAN LEVERING

Ongeacht de overeengekomen betalingsvoorwaarden, machtigt de koper/huurder ons altijd om zekerheid te stellen, d.w.z. alvorens te leveren of met levering voort te gaan, een bankgarantie voor het nakomen van zijn betalingsverplichtingen te verlangen. Zolang deze garantie niet gesteld is, zijn wij gerechtigd alle verdere leveringen op te schorten. Hetzelfde geldt zolang door de koper/huurder niet voldaan is aan zijn betalingsverplichtingen betreffende reeds uitgevoerde leveringen.

 

8. WAARBORG EN KLACHTEN

Alle nieuwe producten zijn gewaarborgd voor verborgen gebreken gedurende een periode van twaalf maanden vanaf de levering of, in geval van afhaling, vanaf het ogenblik waarop ze ter beschikking van de klant worden gesteld, tenzij anders overeengekomen. In geval van toepassing van de waarborg zijn de verplichtingen van de leverancier beperkt tot de herstelling, of vervanging van het defecte onderdeel van het product. Eventuele transportkosten zijn evenwel ten laste van de klant.

De waarborg is niet van toepassing :

a. Voor defecten of schade veroorzaakt door een ongeval, niet- naleving van de gebruiksvoorschriften, gebruik voor doeleinden waarvoor de producten niet bestemd zijn, gebruik van onderhouds- of verbruiksproducten van onaangepaste kwaliteit;

b. Voor tussenkomsten die tot het normale onderhoud behoren;

c. Voor stukken onderhevig aan slijtage met een normale gebruiksduur die korter is dan de waarborgperiode;

d. Wanneer de producten niet volgens de voorschriften van de leverancier werden onderhouden.

 

9. SPECIFIEKE HUURVOORWAARDEN

Bij verhuring heeft de klant de uitrusting grondig onderzocht en in volmaakt goede staat van werking ontvangen. Hij gaat ermede akkoord zich te houden aan de gebruiksaanwijzingen waarvan hij kennis heeft genomen bij ontvangst van de uitrusting. Hij machtigt de verhuurder om toezicht uit te oefenen op het normaal gebruik van de uitrusting, waar deze zich ook bevindt, en bij vastgesteld misbruik of gevaar tot verwijdering ervan op zijn kosten over te gaan. De klant gaat ermede akkoord alle schade aan de uitrusting tijdens de duur van het kontrakt te vergoeden, gewone slijtage uitgezonderd. Bij gebeurlijk verlies, gehele of gedeeltelijke schade zal de klant de verhuurder schadeloos stellen op basis van de cataloogwaarde van de uitrusting. De klant gaat tevens akkoord om schade berokkend aan personen of zaken te vergoeden en de verhuurder te vrijwaren van klachten van welkdanige aard die het gevolg zouden zijn van het gebruik of bezit van de uitrusting met inbegrip van elke eis tot vergoeding wegens rechtstreekse- of gevolgschade. De klant verbindt zich ertoe de verhuurder onmiddellijk op de hoogte te brengen van elke poging tot verwijdering of beslag, en hem schadeloos te stellen voor alle nadelige gevolgen die hieruit zouden voortvloeien. Onderverhuring of verwijdering uit een kontraktueel vastgelegde plaats van gebruik is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder.

 

10. PRIJZEN, TARIEVEN

De prijzen worden uitsluitend ten titel van inlichting gegeven. De toegepaste prijs zal diegene zijn van het tarief in voege op de dag van de levering. De prijzen zijn netto te beschouwen, vóór leveringen in onze werkplaatsen afgehaald, alle onkosten en taksen ten laste van de klant. Indien de prijs, zonder de taksen, van het materiaal op de dag van de levering, meer dan 15% hoger is dan de in voege zijnde prijs op het ogenblik van de bestelling kan de klant deze opzeggen. In dit geval zal hij slechts recht hebben op terugbetaling van het voorschot zonder intresten of welkdanige schadeloosstelling. Inzake verhuring gaat de klant ermede akkoord dat de tarieven welke dit kontrakt voorziet berekend worden op basis van acht (8) uren per dag, vijf (5) dagen van acht uren per week of tweeëntwintig (22) dagen van acht uren per periode van dertig (30) opeenvolgende dagen. Indien de uitrusting langer gebruikt wordt dan hierboven voorzien, zal het tarief van de overuren berekend worden op de hierboven opgegeven basis van pro-rata berekening.

 

11. BETALING,WANBETALING, VOORSCHOTFACTUREN

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling van elk gefactureerd bedrag, taks inbegrepen, contant te geschieden op ons kantoor. Wanneer de levering in twee of meerdere gedeelten uitgevoerd wordt, zal elk gedeelte afzonderlijk gefactureerd worden. De niet-betaling op de vervaldag van een geaccepteerde wissel maakt onmiddellijk en van rechtswege alle andere vorderingen op de koper/huurder opeisbaar. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort door het indienen van een klacht. Iedere factuur die niet binnen de acht dagen na verzending door de klant schriftelijk wordt betwist, wordt beschouwd als zijnde definitief aanvaard. Elk niet op de vervaldag betaald bedrag zal van rechtswege rente opbrengen aan 12 % per jaar. Daarenboven zullen, na een vruchteloze ingebrekestelling, de aldus verschuldigde bedragen verhoogd worden met 10 % met een minimum van 150 euro en een maximum van 2.000 euro. Bovendien zal de waarborg van BigOne evenals het leveren van enige prestatie door haar geschorst worden tot volledige betaling, en dit, zonder dat deze schorsing de waarborgperiode kan verlengen. Indien de voorschotfactuur niet betaald wordt binnen de tien dagen na ontvangst houdt BigOne zich het recht voor om verdere uitvoering van de bestelling op te schorten tot volledige betaling van de voorschotfactuur. Het hierboven bedongene houdt geen verzaking in aan ons recht om in geval van wanbetaling en indien wij zulks verkiezen de verbreking van de verkoop met schadevergoeding te vorderen. Telkens een verkoop ingevolge een welkdanige fout of tekortkoming van de koper geheel of gedeeltelijk verbroken wordt of niet tot uitvoering komt, zal deze ons wegens uitgezette kosten en gederfde winst een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 30 % van het bedrag van de verbroken verkoop/verhuring of gedeelte ervan, dit onverminderd ons recht om bovendien terugbetaling te vorderen van de kosten welke wij mochten te maken hebben om de goederen weer in ons bezit te stellen en opnieuw in hun oorspronkelijke staat te brengen.

 

12. BEVOEGDHEID

Alle geschillen waartoe de onderhavige overeenkomst aanleiding zou kunnen geven, zullen uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van Brugge behoren.